Privacybeleid

Op deze pagina wordt omschreven hoe Cegid de persoonsgegevens verwerkt, die zij van betrokkenen (klanten, aspirant-kopers …) heeft verzameld.

Mocht u vragen of kanttekeningen hebben met betrekking tot deze pagina, neemt u dan contact op met [email protected]

Privacybeleid voor Cegid Group

Datum van inwerkingtreding: 20-12-2021

1. Inleiding:

Het doel van dit privacybeleid is het introduceren van de regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens, tot de respectering waarvan Cegid Group (hierna ‘Cegid’) zich als houdster van persoonsgegevens en verwerkster van persoonsgegevens verplicht. Deze regels werden opgesteld met inachtneming van de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming, hierna ‘AVG’) inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Dit document zal waarschijnlijk verder worden ontwikkeld, waar noodzakelijk om de verplichtingen die door de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden opgelegd te implementeren.

 

Wij moedigen u aan om regelmatig dit privacybeleid te bekijken op de website van de vennootschap: https://www.cegid.com/en/privacy-policy/

De begrippen in verband met de bescherming van persoonsgegevens die in dit document worden gebruikt hebben de betekenis zoals gegeven in de AVG, met name conform artikel 4 van deze AVG.

 

2. Algemene beginselen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Wanneer Cegid optreedt als houdster van persoonsgegevens

Conform artikel 5 van de AVG garandeert Cegid dat persoonsgegevens:

 • Correct en rechtmatig worden verwerkt;
 • Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verkregen en vervolgens niet mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • Adequaat zijn, ter zake dienend en niet excessief in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt worden;
 • Nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijgewerkt;
 • Niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld noodzakelijk is;
 • Op een manier worden verwerkt, die een passende beveiliging van de persoonsgegevens garandeert, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging, en wel door het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen.

 

Wanneer Cegid optreedt als verwerkster van gegevens

Conform artikel 28 van de AVG garandeert Cegid dat:

 • De doeleinden van de verwerking van gegevens in het contract dat wordt ondertekend door Cegid en haar klant worden omschreven;
 • De persoonsgegevens van de klant worden verwerkt voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld en dat zij uitsluitend op instructie van de klant en overeenkomstig de bepalingen van het contract handelt;
 • De verwijdering van persoonsgegevens wordt uitgevoerd onder de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd, tenzij het toepasselijk recht verlangt dat de persoonsgegevens worden bewaard.

 

3. Doel en juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer Cegid optreedt als houdster van persoonsgegevens

Voor interne behoeften verzamelt Cegid persoonsgegevens voor doeleinden als:

 • Het beheer van contact met de klant of aspirant-koper (sturen van marketing- of productinformatie, reageren op verzoeken van de klant, de behoeften peilen van uw bedrijf om te bepalen welke producten passend zijn …);
 • Het beheer van commerciële contracten (orderverwerking, facturering, invordering van schulden …);
 • Het beheer van het personeel van Cegid, van rekrutering en loopbanen (de kandidaat evalueren en contact met deze opnemen …);
 • Het aanmaken en beheer van gebruikersaccounts;
 • De ontwikkeling en het beheer van diensten waarop de klant zich heeft geabonneerd (dossiers van telefoongesprek(ken) met de ondersteuningsservice …).

Afhankelijk van deze verschillende doeleinden garandeert Cegid dat ten minste een van de volgende criteria van toepassing is:

 • De betrokkene heeft toestemming verleend voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een contract waarvan de betrokkene een partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te nemen alvorens hij een contract aangaat;
 • De verwerking is noodzakelijk ter nakoming van een wettelijke verplichting waaraan Cegid onderworpen is;
 • De verwerking is noodzakelijk om de essentiële belangen van een natuurlijk persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk ten behoeve van de gewettigde belangen die door Cegid worden nagestreefd, behoudens in het geval dat die belangen dienen te wijken voor de belangen inzake de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

 

Wanneer Cegid optreedt als verwerkster van gegevens

Het kan nodig zijn dat Cegid toegang tot de persoonsgegevens verkrijgt, die door haar klanten in het kader van de afwikkeling van offertes en van dienstverlening zijn verstrekt, en dat ze die verwerkt.

De toegang en de verwerking zijn geregeld door een contract dat specifieke clausules bevat voor de bescherming van gegevens en dat door Cegid en de klant is ondertekend.

Cegid verwerkt persoonsgegevens alleen ten behoeve van de klant in overeenstemming met de voorwaarden van het contract.

 

4. Beveiliging en kennisgeving van inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens

Cegid heeft technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om een niveau van veiligheid te garanderen, dat is afgestemd op de risico’s.

De systemen voor informatieveiligheidsbeheer van Cegid zijn volgens de norm ISO 27001 gecertificeerd voor het volgende toepassingsgebied: ‘Toepassing hosting services in een cloud-omgeving, die door de klant verstrekte gegevens bevatten.’

Deze certificatie garandeert de implementatie van een gecertificeerd beveiligingsbeleid dat wordt toegepast op de processen en workflow van Cegid voor de duur van de SaaS service voor de klant.

Alle medewerkers van Cegid zijn onderworpen aan een IT-veiligheidshandvest dat is gehecht aan het interne reglement teneinde een adequaat niveau van beveiligingsbewustzijn te garanderen.

Overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van de AVG zullen inbreuken op persoonsgegevens worden gemeld:

 • Indien Cegid optreedt als houdster van persoonsgegevens, aan de Franse toezichthoudende autoriteit (CNIL) en, indien noodzakelijk, aan de door de inbreuk getroffen betrokkenen;
 • Indien Cegid optreedt als verwerkster van gegevens, aan haar klanten die door de inbreuk zijn getroffen, in overeenstemming met het tussen Cegid en haar klanten ondertekende contract.

 

5. Rechten van de betrokkene

Wanneer Cegid optreedt als houdster van persoonsgegevens

Onder de voorwaarden die in artikelen 15 en 22 van de AVG zijn uiteengezet hebben betrokkenen het recht:

 • Op toegang tot hun door Cegid verwerkte persoonsgegevens;
 • Om rectificatie, schrapping of beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verzoeken, uitgevoerd door Cegid;
 • Om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Om te verzoeken om portabiliteit van persoonsgegevens;
 • Om hun toestemming in te trekken indien dit de wettelijke basis voor de verwerking vormt.

Alle met die rechten verband houdende verzoeken dienen te worden gedaan door het formulier in te vullen, dat beschikbaar is op de volgende website: https://www.cegid.com/en/privacy-policy/

 

Cegid behoudt zich het recht voor om nadere toelichting te vragen met betrekking tot elk verzoek dat wordt ingediend en om de identiteit van de indiener daarvan te verifiëren.

 

U kunt zich aanmelden om nieuwsbrieven of andere mededelingen van Cegid te ontvangen. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw e-mail instellingen updaten door gebruik te maken van de link ‘Afmelden’, die u kunt vinden in de aan u door Cegid verstuurde e-mails.

 

In elk geval raadt Cegid u actief aan om in contact te treden met de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit indien u meer informatie wenst over de wetgeving inzake gegevensbescherming, de rechten van bij die gegevens betrokkenen en de mogelijkheid om bij deze autoriteit een klacht in te dienen.

 

Wanneer Cegid optreedt als verwerkster van gegevens

In het geval dat Cegid van de betrokkene een verzoek ontvangt in het kader van de uitvoering van het contract tussen Cegid en de klant, zal Cegid dit verzoek zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan aan de klant meedelen en, rekening houdend met de aard van de verwerking en de voorwaarden van het contract, de klant helpen met passende en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, teneinde haar verplichting na te komen om gehoor te geven aan verzoeken die betrekking hebben op de uitoefening door betrokkenen van hun rechten.

Niettemin blijft de klant verantwoordelijk voor het antwoorden aan de betrokkene in kwestie.

 

6. Informatie die aan de betrokkene verstrekt dient te worden

Wanneer Cegid optreedt als houdster van persoonsgegevens

Cegid verplicht zich ertoe om bij het verzamelen van persoonsgegevens aan betrokkenen ten minste de volgende informatie te verschaffen, voor zover dit mogelijk is en ongeacht de verwerking die wordt uitgevoerd:

 • De contactinformatie van de houder van de gegevens zoals bedrijfsnaam en e-mailadres en zijn contactpersoon bij de functionaris voor gegevensbescherming;
 • De doeleinden van de verwerking en de juridische grondslag daarvoor;
 • De ontvangers;
 • Doorgifte van gegevens aan derde landen;
 • De duur van de periode waarin de gegevens dienen te worden opgeslagen;
 • De mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor de uitoefening van rechten, waarvan volgens de toepasselijke wetgeving gebruik gemaakt kan worden;
 • Het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

 

Wanneer Cegid optreedt als verwerkster van gegevens

Op grond van artikel 13 van de AVG heeft de houder van gegevens de verantwoordelijkheid om betrokkenen te informeren.

Overeenkomstig de voorwaarden van het contract verschaft Cegid, optredend als houdster van gegevens, aan haar klanten iedere informatie die hen zou kunnen helpen om artikel 13 van de AVG ten uitvoer te brengen.

Cegid mag persoonsgegevens (naam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres) ontvangen van externe bronnen zoals leadproviders. Dergelijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om:

 • Haar database van contacten (klanten/aspirant-kopers) bij te werken, te ontwikkelen en te analyseren;
 • Leads te genereren;
 • Informatie te verschaffen betreffende producten en diensten van Cegid, die voor een dergelijk contact van belang zouden kunnen zijn.

 

7. Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten de Europese Unie. Dientengevolge kan Cegid bij toepassing van de toepasselijke wetgeving geen persoonsgegevens doorgeven zonder de passende waarborgen conform artikel 46 van de AVG ten uitvoer te leggen, buiten:

 • De Europese Unie of
 • De Europese Economische Ruimte of
 • Een derde land dat door de Europese Commissie is erkend als een land dat een passend niveau van bescherming garandeert bij toepassing van de toepasselijke wetgeving.

 

8. Ontvangers van de gegevens

Cegid mag persoonsgegevens delen met derden, en wel onder de voorwaarden van dit privacybeleid en/of de van toepassing zijnde overeenkomst. Voor meer informatie over de ontvangers gelieve contact op te nemen via [email protected].

 

Verlener van diensten:

Cegid mag persoonsgegevens delen met derden, die de diensten verlenen, ook om:

 • Ten behoeve van Cegid te helpen met haar zakelijke activiteiten (advisering, infrastructurele diensten voor netwerken, subcontractanten …), en wel bij toepassing van de overeenkomst met de klant;
 • Te helpen bij het beheer van contractuele verplichtingen (invordering van schulden …);
 • Namens Cegid marketinginformatie te versturen.

 

Commerciële partners of partner-distributeurs van Cegid

Cegid heeft een netwerk van partners (distributeur, softwareprovider …) ontwikkeld voor verschillende van haar diensten en producten om Cegid te helpen haar producten te leveren en te ontwikkelen.

 

Afhankelijk van het product dat interessant is of zou kunnen zijn voor een contact, mag Cegid persoonsgegevens delen met de voor haar geschikte partner.

 

Dochterondernemingen van Cegid Group

Indien het noodzakelijk is (in het geval van de ondertekening van een overeenkomst, een sollicitatie voor een betrekking in een van de dochterondernemingen …), mag Cegid persoonsgegevens delen met de dochterondernemingen van Cegid Group voor doeleinden zoals omschreven in het privacybeleid.

 

Overheidsinstanties

In bepaalde situaties kan van Cegid worden verlangd om in antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties persoonsgegevens bekend te maken, onder andere om te voldoen aan vereisten wat betreft nationale veiligheid en handhaving van de rechtsorde.

 

Cegid mag ook uw persoonsgegevens bekend maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een andere juridische procedure, wanneer Cegid te goeder trouw gelooft dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of gehoor te geven aan een wettelijk verzoek.

 

 

 

9. Samenwerking van Cegid met haar klanten en met de toezichthoudende instantie

Conform artikel 28 van de AVG en de contractuele verplichtingen daarvan kan Cegid met haar klanten samenwerken om hen te helpen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen conform de artikelen 32 tot 36 van de AVG.

 

Cegid kan samenwerken met de Franse toezichthoudende autoriteit (CNIL) daar waar dit noodzakelijk is en om de aanbevelingen van deze in aanmerking te nemen.

 

10. Privacy by design met betrekking tot producten en diensten

Als Cegid voornemens is om een nieuwe dienst of aanbod te ontwikkelen, dan zal Cegid, als softwareprovider, iedere inspanning doen om vanaf het begin van het project de beginselen voor de bescherming van persoonsgegevens (‘privacy by design’), voor de ontwikkeling van functionaliteiten en specifieke middelen in haar product te integreren om haar klanten te helpen de AVG na te leven.

 

11. Bewustheid van medewerkers van Cegid

Alle nieuwe medewerkers van Cegid moeten een bewustzijnstraining betreffende bescherming van persoonsgegevens volgen. Meer in het algemeen zal Cegid iedere inspanning doen om haar medewerkers regelmatig in de gelegenheid te stellen het bewustzijn ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te vergroten. Bewustmaking of meer specifieke trainingen kunnen worden uitgevoerd voor medewerkers die regelmatig werken met persoonsgegevens.

 

12. Beheer van de bescherming van persoonsgegevens

Cegid heeft een toegewijd beheer om een optimale controle over de bescherming van persoonsgegevens te hebben.

 

Een functionaris voor gegevensbescherming (DPO), de toezichthouder van het beheer van de bescherming van persoonsgegevens, werd in mei 2018 benoemd en aangegeven bij de Franse toezichthoudende autoriteit (CNIL).

 

Een strategische commissie houdt transversaal toezicht op alle activiteiten van Cegid met de ondersteuning van een operationele commissie van de DPO en contactpersonen binnen verschillende afdelingen van Cegid.

 

13. Dossiers van de verwerkingsactiviteiten

Conform artikel 30 van de AVG houdt Cegid twee dossiers bij van de verwerking van persoonsgegevens:

 • Een dossier dat de verwerking omschrijft, die als houdster van persoonsgegevens is uitgevoerd;
 • Een dossier dat de verwerking omschrijft, die is uitgevoerd ten behoeve van en op gedocumenteerde instructie van haar klanten optredend als houders van gegevens.

Deze dossiers worden op verzoek aan de CNIL beschikbaar gesteld.

 

14. Contractueel beleid

Cegid heeft in alle contracten rekening gehouden met de nieuwe dwingende contractuele bepalingen conform artikel 28 van de AVG.

Dientengevolge zijn specifieke contractuele bepalingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving opgenomen in:

 • Klantcontracten (GTC /GTU);
 • Contracten tussen Cegid en haar eigen gegevensverwerkers.

 

 

15. Contact

Als u informatie met betrekking tot dit privacybeleid wilt aanvragen, kunt u een e-mail naar het volgende adres sturen: [email protected]

Privacyschild voor samenwerking met Cegid (VS)

Datum van inwerkingtreding: 1 december 2021 

Dit privacybeleid is van toepassing op de businessunit HR & Talent Management Solution, eigendom van en geëxploiteerd door Cegid Corporation (gezamenlijk ‘Cegid, ”Wij’, ‘Ons’ of ‘Onze’) in de VS. Het sluit het retailbedrijf uit. Dit privacybeleid beschrijft hoe Cegid de door u verstrekte persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft ook de voor u beschikbare keuzes ten aanzien van het gebruik van en uw toegang tot uw persoonlijke informatie en hoe deze te updaten en te corrigeren.

 

Privacyschild

De wettelijke kaders voor het privacyschild EU-VS en Zwitserland-VS zijn ontworpen door respectievelijk het ministerie van Handel van de VS, de Europese Commissie en de Zwitserse regering om bedrijven aan weerskanten van de Atlantische Oceaan een mechanisme te verschaffen, waarmee ze kunnen voldoen aan de vereisten inzake gegevensbescherming wanneer ze persoonsgegevens vanuit de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten doorgeven ten behoeve van trans-Atlantisch handelsverkeer.

 

Cegid (de businessunit HR & Talent Management Solution) neemt deel aan het wettelijk kader voor het privacyschild EU-VS en aan het wettelijk kader voor het privacyschild Zwitserland-VS en heeft haar naleving daarvan gecertificeerd. Wij maken ons hard voor het onderwerpen van respectievelijk alle uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland ontvangen persoonsgegevens aan de op het wettelijk kader toepasselijke grondbeginselen en beroepen ons daarbij op elk van de wettelijke kaders voor het privacyschild. Indien u meer wilt weten over de wettelijke kaders voor het privacyschild en onze certificatie wilt zien, bezoekt u dan de privacyschildlijst van het ministerie van Handel van de VS.

 

Cegid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt, onder elk wettelijk kader voor het privacyschild, en geeft deze vervolgens door aan een derde partij, waarbij zij namens deze als vertegenwoordigster optreedt. Cegid leeft de grondbeginselen voor het privacyschild na wat betreft alle verdere doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, met inbegrip van de verdere bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor doorgifte.

 

Wat betreft ontvangen of conform de wettelijke kaders voor het privacyschild doorgegeven persoonsgegevens is Cegid onderworpen aan de regulerende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan van ons worden verlangd dat we persoonsgegevens bekend maken in antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder andere om te voldoen aan vereisten wat betreft nationale veiligheid en handhaving van de rechtsorde.

 

Als u een onopgeloste zorg heeft betreffende privacy of gegevens die we niet tot uw tevredenheid hebben behandeld, neemt u dan contact op met onze in de VS gestationeerde externe derde partij voor de oplossing van geschillen via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden omschreven op de website voor het privacyschild, kunt u gerechtigd zijn om een beroep te doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor de oplossing van het geschil zijn uitgeput.

 

Externe websites

Deze website bevat links naar andere websites waarvan de omgang met privacy kan verschillen van die van Cegid. Indien u persoonlijke informatie aan een van die websites verstrekt, dan is op uw informatie hun privacybeleid van toepassing. Cegid moedigt u aan om het privacybeleid van iedere website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

 

Contactinformatie

Heeft u vragen of zorgen betreffende dit privacybeleid, de wijze waarop deze website wordt gebruikt of uw ervaringen met deze website, gelieve dan contact met ons op te nemen door middel van onderstaande informatie:

Cegid Corporation 1270 Avenue of the Americas – Suite 807 New York, NY 10020

T: +1 800.413.3521

[email protected].

Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de commerciële relatie met Cegid

Om de verlangde dienst te kunnen verlenen en de zakelijke relatie met haar klanten te beheren, verzamelt en verwerkt Cegid SAS, optredend als houdster van persoonsgegevens, gevestigd te 52 Quai Paul Sedallian, 69009 Lyon (Frankrijk), de volgende persoonsgegevens: achternaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie en bedrijfsnaam.

Deze persoonsgegevens worden door Cegid SAS verwerkt ten behoeve van het beheer van de commerciële relatie, voor commerciële communicatie van Cegid en om de passende dienst of het passende product te kunnen leveren.

 

Cegid kan ten behoeve van zichzelf gebruik maken van derden voor de invordering van schulden en commerciële communicatie.

 

Voor meer informatie over partners van Cegid en/of verwerkers, gelieve u contact op te nemen via [email protected].

 

Rechtmatige belangen van Cegid vormen de wettelijke basis voor het versturen van commerciële mededelingen met betrekking tot uw functie. U kunt zich te allen tijde afmelden door op de in al onze communicatie opgenomen link te klikken.

 

U kunt uw rechten doen gelden in overeenstemming met dit beleid door het webformulier hieronder, inzake de rechten van bij persoonsgegevens betrokkenen, in te vullen.

Persoonsgegevens die zijn verzameld door middel van formulieren

Afhankelijk van het soort formulier kan Cegid SAS als houdster van persoonsgegevens, gevestigd te 52 Quai Paul Sedallian, 69009 Lyon (Frankrijk), de volgende persoonsgegevens verzamelen: achternaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie en bedrijfsnaam.

 

Deze persoonsgegevens worden door Cegid SAS verwerkt ten behoeve van het beheer van de commerciële relatie en het beheer van de database van klanten en aspirant-kopers, voor commerciële communicatie en de productie van statistieken.

 

De ontvangers van deze persoonsgegevens voor de hiervoor beschreven doeleinden kunnen dochterondernemingen en partners van Cegid SAS zijn. Partners van Cegid kunnen distributeurs zijn van de producten van Cegid, die van belang zouden kunnen zijn voor een aspirant-koper of klant van Cegid.

 

Voor meer informatie over partners van Cegid kunt u contact opnemen via [email protected].

 

Cegid SAS, haar dochterondernemingen en partners kunnen die gegevens naar derde landen doorgeven indien dit voor hun doeleinden noodzakelijk is. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Cegid.

 

Deze gegevens zullen alleen worden opgeslagen voor de periode die nodig is om de doelstellingen van de verwerking te vervullen.

 

Rechtmatige belangen van Cegid vormen de wettelijke basis voor het versturen van commerciële mededelingen met betrekking tot uw functie. U kunt zich te allen tijde afmelden door op de in al onze communicatie opgenomen link te klikken.

 

U kunt uw rechten doen gelden in overeenstemming met dit beleid door het webformulier hieronder, inzake de rechten van bij persoonsgegevens betrokkenen, in te vullen.

Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de uitvoering van offertes door Cegid SAS

Om de verlangde dienst te kunnen verlenen, verzamelt en verwerkt Cegid SAS, optredend als houdster van persoonsgegevens, gevestigd te 52 Quai Paul Sedallian, 69009 Lyon (Frankrijk), de volgende persoonsgegevens: achternaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie en bedrijfsnaam.

 

Deze persoonsgegevens worden door Cegid SAS verwerkt ten behoeve van het beheer van het gebruikersaccount en communicatie met de gebruiker in verband met producten van Cegid SAS.

 

Bovendien, maar uitsluitend voor een product van ‘Portail Cegid‘, worden dergelijke persoonsgegevens ook door Cegid SAS verwerkt ten behoeve van het beheer van de commerciële relatie en voor commerciële communicatie van Cegid en/of haar commerciële partners. Zulke commerciële partners worden gedurende het gebruik van het product gepresenteerd.

 

In het geval van een contractuele relatie tussen een klant van Cegid en een derde partij zoals een distributeur of een softwareprovider-partner mag die derde partij dezelfde persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden verwerken. In dat geval worden de voorwaarden voor verwerking bepaald door die derde partij.

 

De activiteiten op het platform (connectie en gebruik) worden ook door Cegid SAS (log) geregistreerd. Deze gegevens worden geregistreerd om de herleidbaarheid en veiligheid van de gegevens te garanderen en ze worden opgeslagen voor een maximale duur van een jaar.

 

U kunt uw rechten doen gelden in overeenstemming met dit beleid door het webformulier hieronder, inzake de rechten van bij persoonsgegevens betrokkenen, in te vullen.

Persoonsgegevens die zijn verwerkt en/of verzameld in het kader van telefoontjes naar de helpdesk ('customercare')

Tijdens telefoongesprekken met de helpdesk (‘customercare’) is het waarschijnlijk dat Cegid de gesprekken tussen de operator en de klant beluistert en/of opneemt voor de volgende doeleinden:

Evaluatie door Cegid van de kwaliteit van de door de operator aan de klant geleverde dienst. De opnames worden voor een periode van 6 maanden opgeslagen. Het beoordelingsverslag van een opname kan voor een periode van een jaar worden opgeslagen;

Bewaring van bewijs in het geval van een geschil. De opnames worden voor een periode van 5 jaar bewaard.

Wanneer u zult worden beluisterd en/of opgenomen, zult u hierover vooraf middels een ingesproken bericht worden verwittigd.

U kunt uw rechten uitoefenen in overeenstemming met dit beleid, en in het bijzonder:

Indien u uw recht op bezwaar tegen het beluisteren en/of het opnemen van uw telefoongesprek wilt doen gelden, kunt u dit aan de operator kenbaar maken. Indien u na het telefoongesprek van dit recht gebruik wilt maken, kunt u het formulier ‘Rechten van betrokkene’ onderaan deze pagina invullen, waarbij u uw verzoek dient te specificeren.

Voor andere rechten, in het bijzonder het recht van toegang, kunt u uw verzoek indienen door het formulier ‘Rechten van betrokkene’ onderaan deze pagina invullen, waarbij u uw verzoek dient te specificeren.

 

In elk geval verzamelt Cegid de volgende persoonsgegevens ten behoeve van het volgen van verzoeken aan customercare: naam, achternaam, contactgegevens (e-mailadres), functie.

Afhankelijk van het aanbod en de landen waar dit wordt ingezet, zijn de dochterondernemingen van Cegid SAS waarschijnlijk de ontvangers van de gegevens.

Cegid SAS en haar dochterondernemingen kunnen deze gegevens doorgeven naar een derde land maar alleen indien dit voor de gespecificeerde doeleinden noodzakelijk wordt geacht. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Cegid.

U kunt uw rechten ook doen gelden in overeenstemming met dit beleid door het webformulier ‘Rechten van betrokkene’ onderaan de pagina in te vullen.

Persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van de onderlinge verhoudingen binnen het concern met Talentsoft SA

Cegid SAS is een ontvangster van de persoonsgegevens die zijn verwerkt door haar dochteronderneming Talentsoft SA. Bijgevolg verwerken Cegid SAS en Talentsoft SA deze gegevens als gezamenlijke houdsters. Tussen hen is een overeenkomst getekend om hun respectieve rollen en relaties met bij de gegevens betrokkenen weer te geven.

 

In het geval van een fusie (of enige andere equivalente transactie) zal Cegid SAS worden beschouwd als de nieuwe verwerkster van de gegevens die aanvankelijk werden verwerkt door Talentsoft SA. De facto zal het privacybeleid van Cegid van toepassing zijn.

Cookiebeleid

De webservers van de websites van Cegid Group verzamelen automatisch gegevens van de gebruikers van de websites van Cegid Group (hierna ‘de websites’ genoemd), de informatie in verband met het gebruik van de sites (alsmede bepaalde andere informatie zoals het browsertype en het besturingssysteem of IP-adressen).

 

De websites van Cegid Group kunnen cookies gebruiken, kleine tekstbestanden die worden verstuurd en opgeslagen op uw computer, die het voor webservers mogelijk maken om inzicht te krijgen in de gewoontes van de gebruikers, die voor hen de toegang tot de websites van Cegid Group vergemakkelijken en die de sites toestaan om algemene gegevens te verzamelen, die de websites en hun inhoud zullen verbeteren. Cookies brengen geen schade toe aan de computers noch aan bestanden daarop. De cookies zelf kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen.

 

De wet bepaalt dat we alleen cookies op uw apparaat mogen opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

 

Deze website gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden, die op onze pagina’s verschijnen. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken op onze pagina Privacybeleid. www.cegid.com Uw toestemming heeft betrekking op het volgende domein: www.cegid.com

 

Hoe uw cookies op uw browser te beheren?

U heeft verschillende opties om de cookies te wissen.

 

Sterker nog, als de meeste browsers standaard zijn ingesteld en de installatie van cookies accepteren, heeft u de optie om, indien u dat wenst, alle cookies te accepteren of systematisch te weigeren of te accepteren naargelang van degene die de cookies uitgeeft.

U kunt uw browser ook zo instellen dat hij cookies per geval accepteert of weigert voordat ze worden geïnstalleerd. Ook kunt u cookies regelmatig via uw browser van uw apparaat verwijderen.

 

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarin u te weten kunt komen hoe u uw configuratie voor cookies kunt wijzigen.

 

Indien u echter uw browser zo instelt dat hij cookies of de installatie van een cookie weigert, dan zou deze blokkering het gebruik van bepaalde functies van de Cegid Group of de toegang tot bepaalde diensten in de weg kunnen staan, iets waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

 

We zijn de gebruikers van de website die ons middels het contactformulier informeren over omissies, fouten of correcties erkentelijk.

De rechten van de betrokkene

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (‘AVG’) heeft u het recht van toegang, rectificatie, portabiliteit van gegevens, restrictie van verwerking, van bezwaar en schrapping (‘recht om vergeten te worden’) voor wat betreft de verwerking door Cegid van uw persoonsgegevens.

Om uw rechten te doen gelden, dient u het volgende formulier in te vullen.

Om een klacht in te dienen, dient u de website van uw nationale toezichthoudende autoriteit te bezoeken.

 

Wat is uw verzoek?

 • Recht van toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op schrapping (‘recht om vergeten te worden’)
 • Recht op restrictie
 • Recht op portabiliteit van gegevens
 • Recht om bezwaar te maken

 

Omschrijving van uw verzoek

Indienen