De website van CEGID Group is het eigendom van Cegid SA, een naamloze vennootschap naar Frans recht, met een aandelenkapitaal van € 23.247.860, gevestigd te 52 Quai Paul Sédallian 69009 Lyon, Frankrijk en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Lyon onder het nummer 410 218 010. Haar btw-identificatienummer is FR 07 410 218 010. De voor publicatie verantwoordelijke directeur van het webportaal van de Cegid group is de heer Pascal HOUILLON, die optreedt als juridisch vertegenwoordiger van de vennootschap Claudius France, de directeur van de vennootschap Cegid Group, laatstgenoemde zijnde de directeur-bestuurder van de vennootschap Cegid.

 

Overeenkomstig de Franse wet inzake de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) heeft Cegid een verklaring ingediend bij de Franse autoriteit voor de gegevensbescherming (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), ontvangstnummer 748072, met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die via haar website zijn opgevraagd.

 

Overeenkomstig artikel 27 van deze wet van 6 januari 1978 mag de informatie die u in onlineformulieren verstrekt aan Cegid worden doorgegeven en door deze worden gebruikt. U heeft het recht op toegang tot deze informatie en het recht om die te corrigeren door te schrijven aan: Cegid, Service des données personnelles, 52 Quai Paul Sédallian, 69279 Lyon Cedex 09.

 

U bevestigt dat u over de vaardigheden en de middelen beschikt, die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de website van Cegid en daarvan gebruik te kunnen maken.

 

U bevestigt dat u heeft geverifieerd dat uw IT-configuratie geen virussen bevat en correct functioneert.

 

Cegid gebruikt nominatieve informatie over u voor interne doeleinden en mag deze informatie met haar partners delen.

 

Als gebruiker van de website van Cegid bent u verplicht om u te houden aan de bepalingen van de Franse wet inzake de gegevensbescherming van 6 januari 1978. Overtreders van deze wet kunnen aan gerechtelijke vervolging worden blootgesteld.

 

U dient zich vooral te onthouden van het vergaren of zonder toestemming gebruiken van de persoonsgegevens waartoe u toegang verkrijgt en meer in het algemeen van iedere handeling die een inbreuk zou kunnen vormen op de privacy of reputatie van personen.

 

De algehele structuur alsmede de software, tekst, afbeeldingen, video’s, geluid, expertise, tekeningen, grafische elementen, etc. en welke andere componenten ook van de website zijn het exclusieve eigendom van Cegid.

 

Weergave van deze website, in welke vorm dan ook, in haar geheel of gedeeltelijk, middels welke methode dan ook en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cegid, is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht, strafbaar onder de artikelen L 335-2 e.v. van de Franse wet inzake de intellectuele eigendom.

 

Dezelfde restricties zijn van toepassing op de databases van de website. Deze databases worden beschermd door de wet van 1 juli 1998, die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases omzet, en zijn gemaakt door Cegid.

 

De merknamen van Cegid en haar partners alsmede de logo’s op de website zijn geregistreerde handelsmerken (semi-figuratief of anderszins).

 

Reproductie van deze merken, in welke vorm dan ook, in hun geheel of gedeeltelijk, en weergave van deze merken en/of logo’s, in welke vorm dan ook, in hun geheel of gedeeltelijk, door gebruik te maken van componenten van de website en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cegid, zijn verboden onder de artikelen L 713-2 e.v. van de Franse wet inzake de intellectuele eigendom.

Hyperlinks vanaf deze website naar andere bronnen op internet en in het bijzonder naar de websites van partners van Cegid dienen uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke goedkeuring te hebben ontvangen.

 

U mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande goedkeuring van Cegid geen hyperlink naar deze website maken.

 

Cegid heeft iedere inspanning gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie en/of softwaretools die de website bevat accuraat en beschikbaar zijn, maar zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, voor mogelijke niet-beschikbaarheid noch voor de aanwezigheid van virussen op haar website.

Bepaalde informatie of documenten op de website zijn toegankelijk in het Frans of in andere talen. In het geval dat er tussen de verschillende versies verschillen zijn, zal de Franse versie van toepassing zijn.

 

  • Technische vereisten van Cegid
  • Servicevoorwaarden van Cegid Cloud
  • Abonnement op dienstverleningsovereenkomst van Cegid
  • Algemene voorwaarden van Microsoft

 

Aarzelt u niet om omissies, fouten of correcties van welke aard ook onder onze aandacht te brengen. Daarvoor kunt u een e-mail naar onze webmaster op het volgende adres sturen: [email protected].